Kế hoạch nêu rõ, kết quả kiểm tra cải cách hành chính là căn cứ quan trọng để xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Hoạt động kiểm tra bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, tập trung xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách.

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa. 

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ thành phố giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị; việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2022 và qua các đợt kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra công vụ của thành phố năm 2022. Trong đó, ưu tiên việc kiểm tra các nội dung theo chuyên đề, kết hợp với các Đoàn kiểm tra chuyên ngành khác, tích hợp các kết quả kiểm tra để tránh chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của thành phố.

Hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra trực tiếp; kiểm tra thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; kiểm tra qua báo cáo. Thời gian kiểm tra từ tháng 3-2023 đến tháng 12-2023.

Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn hoặc được giao cung ứng các dịch vụ công ích theo quy định. Căn cứ điều kiện cụ thể, đoàn kiểm tra có thể điều chỉnh hoặc bổ sung các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra theo kế hoạch.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố, gồm đại diện Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính. Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra.

THẾ TRUYỀN