Vì thế, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng đề án bảo tồn loài chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Mục tiêu lâu dài của đề án nhằm bảo tồn, phát triển bền vững quần thể chà vá chân xám và góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương. Mục tiêu ngắn hạn nhằm bảo vệ và phục hồi được 60ha rừng tự nhiên là rừng đặc dụng để bảo đảm sinh cảnh sống cho các cá thể chà vá chân xám. Đây là loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, phân bố ở 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, hiện có khoảng 1.500-2.000 cá thể. Chà vá chân xám thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam 2007.

NGUYỄN HOA