Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tịch hội đồng thẩm định. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Phó chủ tịch hội đồng thẩm định. Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện một số bộ, ban, ngành, chuyên gia. Nhiệm vụ của hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

TOÀN LINH