Tại lớp phổ biến này, theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW ngày 24-3-2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, các học viên được nghiên cứu 3 chuyên đề.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự khai giảng lớp phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh.

Trong đó, chuyên đề 1 là những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chuyên đề 2 là những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề 3 về một số vấn đề mới về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh.

Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức việc, nhà tu hành trên địa bàn thành phố đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Qua đó, tạo sự thống nhất cao cho chức việc tôn giáo, nhà tu hành về chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các tín đồ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo” xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐÀO TRANG