Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng và an ninh, đời sống nhân dân được nâng lên. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, gây thiệt hại cả về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, chi phối trực tiếp đến việc tập trung các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Vì vậy, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Dương đã vận dụng kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để thực hiện tốt công tác quan trọng này. Nhờ đó, nhận thức của toàn dân, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh một lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3.

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Bình Dương tiếp tục được giữ vững, quốc phòng và an ninh được tăng cường, kinh tế-xã hội nhanh chóng phục hồi sau tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển đô thị nhanh, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước thực tiễn đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trên cơ sở nghiên cứu quán triệt kỹ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Đồng thời, ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tổ chức thực hiện.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài. Chỉ đạo các địa phương tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn các lớp bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Qua đó, tạo được sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hành bắn đạn thật.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ tỉnh đến xã duy trì nghiêm nền nếp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình thường xuyên kiện toàn thành viên Hội đồng, Ban thường trực đúng thành phần, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, báo Bình Dương, các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn. Trọng tâm là phối hợp rà soát nắm chắc nguồn cán bộ, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4 đúng quy định, đạt chất lượng cao. Trong điều kiện nhiều nhiệm vụ đan xen, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chủ động, linh hoạt chia nhỏ lớp học thành nhiều đợt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương tham mưu, cử cán bộ đối tượng 1, 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tổ chức. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng tập trung cho cán bộ thuộc đối tượng 3, số lượng 152 đồng chí, tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 (đối tượng đã được bồi dưỡng từ các năm trước).

Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, xã rà soát cán bộ thuộc đối tượng 4 và các đối tượng khác, đã và chưa được bồi dưỡng để có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện tổ chức ba lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 - là chi hội trưởng, chi hội phó thanh niên công nhân… của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, số lượng 578 người. Đồng thời, chủ động mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, chủ nhà trọ, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp...

leftcenterrightdel
Bắn đạn thật trong hội thao quân sự quốc phòng huyện Bàu Bàng, Bình Dương năm 2022.

Về nội dung, ngoài những nội dung bồi dưỡng, cập nhật theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã bổ sung quan điểm, chủ trương của Đảng trong nhiệm kỳ mới, các văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh, bổ sung, tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề tác động trực tiếp đến Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương pháp bồi dưỡng vừa trực tiếp, vừa trực tuyến phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai cấp phát tài liệu tự nghiên cứu, viết thu hoạch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình cập nhật trực tuyến.

Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tạo sức lan tỏa sâu, rộng, Bình Dương chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chú trọng công tác này, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên và toàn dân. Đối với học sinh, sinh viên, tỉnh yêu cầu các nhà trường trên địa bàn tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo thực chất.

Trước mỗi năm học, tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, phối hợp chặt chẽ với sở, phòng giáo dục và đào tạo rà soát, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm đủ tiêu chuẩn giảng dạy môn học này. Cùng với đó, cấp phát bổ sung tài liệu, vật chất phục vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục được quyền tự chủ trên địa bàn. Các trường trung học phổ thông quản lý chặt chẽ các loại súng đã hoán cải và thiết bị dạy học chuyên dùng phục vụ hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh giữa Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân đoàn 4 với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Bình Dương. Cơ quan quân sự các cấp còn phối hợp chặt chẽ với các trường trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, hội thao quốc phòng và an ninh, nhất là tổ chức thành công “Học kỳ Quân đội”… Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nắm vững nội dung các chuyên đề chính trị, nâng cao nhận thức, hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh, thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hăng hái học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

leftcenterrightdel
Cấp giấy chứng nhận cho các học viên sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Đối với toàn dân, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua các chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lưu động. Nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự; tình hình biển, đảo, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, quan điểm, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo hội đồng cấp dưới phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các chuyên đề về an ninh cho công nhân, công đoàn công ty cao su, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ khách sạn, nhà trọ, các thành viên “Câu lạc bộ lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động”; trong đó coi trọng tuyên truyền sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Qua đó, được nhiều doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Thông qua các trang, nhóm chính thức trên không gian mạng đã tuyên truyền trên 1.000 bài viết, hình ảnh, góp phần phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thông tin xấu độc, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH CHUẨN, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Dương