Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 1719. Cụ thể như sau:

a) Cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại cấp tỉnh, cấp huyện, xã có biên giới;

b) Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí;

c) Cán bộ phụ trách cổng, trang thông tin điện tử, thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, UBND các cấp có biên giới;

d) Cán bộ cơ sở truyền thanh-truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã ở địa bàn có biên giới;

đ) Cán bộ lực lượng Quân đội, Công an tại địa phương được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

QĐND