Trả lời: Theo Điều 181, Luật Đất đai, nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo sử dụng đất được quy định như sau:

1. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất:

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

- Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

- Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

2. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

* Bạn đọc Nguyễn Văn Thanh ở xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 29, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng đối với dự án vùng trồng dược liệu quý, không vượt quá 92 tỷ đồng đối với dự án trung tâm nhân giống.

2. Mức cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia dự án trung tâm nhân giống và dự án vùng trồng dược liệu quý do ngân hàng chính sách xã hội xác định cho vay căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tham gia vào dự án.

QĐND