Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc.

Lãi suất cho vay bằng 3%/năm.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

* Bạn đọc Phạm Văn Thùy ở phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, trách nhiệm thông báo khi thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 3, Điều 8, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

QĐND