Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình 1719).

Cụ thể: Hỗ trợ Nghệ nhân Ưu tú 800.000 đồng/ngày, Nghệ nhân Nhân dân 1.000.000 đồng/ngày. Số ngày hỗ trợ theo quyết định của cơ quan được giao nhiệm vụ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có); bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn 

* Bạn đọc Vũ Mai Hoa ở xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, nội dung sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thực hiện Chương trình 1719 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 1719. Cụ thể như sau:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là khu vực biên giới, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước;

- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, khu vực biên giới; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS và miền núi khu vực biên giới gắn với phát triển du lịch;

- Tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở vùng đồng bào các DTTS và miền núi khu vực biên giới; tình hình tội phạm khu vực biên giới; tội phạm công nghệ cao để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cho đồng bào DTTS; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các DTTS và miền núi.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.