Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như sau:

1. Ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hỗ trợ kinh phí theo phân cấp quản lý để thực hiện các hoạt động sau:

a) Tổ chức trưng bày, triển lãm các sản phẩm kinh tế-văn hóa;

b) Trang bị máy chiếu phim cho các đội chiếu phim lưu động;

c) Đầu tư trang thiết bị, sách, báo cho hệ thống thư viện công cộng để luân chuyển phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

* Bạn đọc Trần Đức Lưu ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, theo quy định của pháp luật, đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo”?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 14/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Cụ thể như sau:

Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Tôn giáo Chính phủ; ban (phòng) tôn giáo thuộc sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các ban dân tộc-tôn giáo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức làm công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo tại các phòng nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo hoặc liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, ban, ngành như: Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, công an, Quân đội, ngoại giao, hội liên hiệp phụ nữ, thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh từ Trung ương đến địa phương.

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác trong các tổ công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được tính vào thời gian kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo.

QĐND