Trả lời:

Khoản 6, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đóng tiếp bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu như sau:

Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.