Trải qua lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách, từng bước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, đã khẳng định vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng. Đây cũng chính là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Hiện nay, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, được tiến hành trong điều kiện có cả thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là những tiêu cực, biểu hiện suy thoái nảy sinh trong nội bộ Đảng cầm quyền, hệ thống chính trị chưa được ngăn chặn, đẩy lùi và một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do hạn chế, bất cập của Đảng về năng lực cầm quyền… Điều này càng đòi hỏi cấp bách phải tập trung nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nay.

leftcenterrightdel
 

Cuốn sách “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Từ những yêu cầu thực tiễn nói trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới” do TS Trần Thị Minh và TS Nguyễn Thị Tố Uyên đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách trình bày một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về năng lực cầm quyền của Đảng, qua đó đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ lịch sử và nhân dân giao phó.

Cuốn sách có ba chương: Chương I làm rõ những vấn đề chủ yếu về các đảng chính trị cầm quyền hiện nay và Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đặc biệt làm rõ khái niệm, nội dung, vai trò, con đường hình thành, phát triển và tiêu chí đánh giá liên quan đến năng lực cầm quyền và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chương II phân tích thực trạng năng lực cầm quyền của Đảng trong hơn 35 năm đổi mới. Chương III khái quát về tình hình mới, yêu cầu đối với nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Chương này còn tập trung bàn về các giải pháp chủ yếu tiếp tục cao năng lực cầm quyền của Đảng.

Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là một công trình khoa học hữu ích cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các tổ chức đảng ở trung ương và địa phương trong việc nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG