Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật

Nhà giáo Học viện Kỹ thuật quân sự trong hành trình 40 năm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự của quân đội

​

Nhà giáo Học viện Kỹ thuật quân sự trong hành trình 40 năm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự của quân đội ​