leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: tuyengiao.vn

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đã tham luận về những vấn đề: Xây dựng văn hóa trong chính trị-nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng phẩm chất của người lãnh đạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế-xã hội; từ hệ giá trị con người Việt Nam, bàn về việc xây dựng con người Vĩnh Phúc; đặc trưng của con người Vĩnh Phúc trong lịch sử khoa cử Nho học ở Việt Nam; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để khai thác, phát triển du lịch ở Vĩnh Phúc...

Hội thảo là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

BẢO NHƯ