leftcenterrightdel
Một tiết mục của Đội nghệ thuật quần chúng Sư đoàn 316 (Quân khu 2).Ảnh: NGỌC HÙNG

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng cần quán triệt, thực hiện nội dung Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT trong quân đội giai đoạn hiện nay”. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn quân nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, VHNT đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, góp phần củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; nhất là quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” (Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI), “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng, phát triển văn hóa trong thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 355, Kết luận 1172 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng đến các đối tượng, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt và lực lượng làm công tác văn hóa, VHNT; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, VHNT đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bộ đội và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới.

ĐÌNH PHÒNG