Dự, chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự buổi làm việc còn có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng nội dung làm việc. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kế thừa những quan điểm, tư duy lý luận qua các kỳ Đại hội trước, đồng thời dự báo bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những quan điểm, chủ trương toàn diện, sâu sắc về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban cán sự Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo khái quát về những kết quả nổi bật và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bước vào nhiệm kỳ 2021-2025, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra phương châm hành động của cả nhiệm kỳ là “Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến” nhằm tạo ra sức bật mới, quyết tâm chính trị cao để toàn ngành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra và bước đầu đạt được những kết quả tốt trên cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối với lĩnh vực văn hóa, nguồn lực đầu tư cho văn hóa được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dần đi vào thực chất. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chú trọng. Thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa được tăng cường hiệu quả. Phong trào thể thao quần chúng thu hút hơn 17 triệu người tham gia luyện tập. Thể thao thành tích cao đạt kết quả ấn tượng. Du lịch nội địa tăng trưởng tích cực, du lịch quốc tế từng bước phục hồi.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. 

Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung làm rõ những tồn tại ở cơ sở, đề xuất biện pháp để tổ chức thực hiện tốt một số nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

leftcenterrightdel
Buổi làm việc có sự tham dự của nhiều đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nội dung: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Ban cán sự Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác theo nhiệm vụ được giao. Trong đó việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hóa và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc được triển khai nghiêm túc. Công tác quản lý nhà nước, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đạt được những kết quả tương đối toàn diện.

Về nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tập trung nghiên cứu, rà soát, khẩn trương thể chế hóa đầy đủ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành văn hóa tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: VŨ DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.