leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Theo đó, chương trình tập trung những hoạt động thuộc các lĩnh vực cụ thể, gồm: Di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa... Bên cạnh đó là các nhiệm vụ, giải pháp: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới...

HÀ ANH