Tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 vừa qua, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết đã ra mắt gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa-xã hội, trong đó, sách lý luận chính trị chiếm đa số với các chủ đề lớn như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

Nổi bật là cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan trưng bày ấn phẩm lý luận chính trị tại triển lãm sách NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hai ấn phẩm đáng chú ý đó là: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương và “Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Qua các nội dung phân tích cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cũng giới thiệu nhiều ấn phẩm tiêu biểu khác như: “Dân chủ, nhân quyền-mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch” của Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng; “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương; “70 năm tác phẩm "Cần, kiệm, liêm, chính" của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Những ấn phẩm xuất bản trong năm nay của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tiếp tục thể hiện vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

Được biết, đầu năm 2020, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chính thức vận hành hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử (stbook.vn). Một số sách lý luận chính trị, sách của các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin, sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được xuất bản dưới dạng đĩa CD, DVD với phần mềm tra cứu tiện ích, giúp người đọc có thể tìm kiếm thông tin theo từ khóa, theo chuyên đề trong từng cuốn sách và cả bộ sách. Đồng thời, NXB đã đầu tư trang thiết bị để số hóa sách lý luận chính trị nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài và phục vụ việc xuất bản, phát hành sách điện tử; bước đầu hiện đại hóa công nghệ xuất bản và cho ra đời một số ấn phẩm điện tử sách lý luận chính trị; xây dựng thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn).

Bài và ảnh: HÀM ĐAN