Phần thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của GS, VS Châu Văn Minh trong việc thúc đẩy hợp tác KH-CN, giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp. GS, VS Châu Văn Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, ông đã ủng hộ, thúc đẩy hợp tác, đào tạo và chuyển giao một số công nghệ mũi nhọn của thế kỷ 21 giữa các đơn vị nghiên cứu của Pháp và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.

LA DUY