Tích cực đổi mới phương pháp dạy-học, tăng cường bài giảng mẫu, giờ giảng mẫu; bổ sung kiến thức mới, ứng dụng công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quản lý và dạy-học. Phấn đấu 100% học viên có học lực đạt yêu cầu trở lên, có 80% trở lên đạt khá, giỏi. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt "Năm kỷ luật, kỷ cương 2020", xây dựng nhà trường "Mẫu mực, tiêu biểu". (CHU HUYỀN)

* Cùng ngày, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Binh chủng Tăng thiết giáp) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Năm học vừa qua, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Các khóa học hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra; 100% nội dung thi, kiểm tra đạt yêu cầu với 91% khá, giỏi; tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt 89,66%... Năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của người học; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cho học viên; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường. (NGUYỄN ĐỨC)