Theo đó, để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát VBCC đúng quy định hiện hành, bộ yêu cầu tập trung: Thực hiện cấp VBCC đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học; quản lý VBCC chặt chẽ, khoa học, đúng quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT. Đặc biệt, bộ yêu cầu thực hiện công khai thông tin cấp VBCC trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý VBCC, xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi người có VBCC, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận VBCC... Bộ cũng nêu rõ, kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

LAN DỊU