Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng Phật học Việt Nam là đơn vị thành viên của Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam, được thành lập năm 1999. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng Phật học, tập hợp trí tuệ của cộng đồng, nghiên cứu giáo lý của đức Phật, các nguyên lý Phật học một cách khoa học, có hệ thống, chắt lọc để ứng dụng vào đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, ứng dụng các biện pháp nhằm góp phần giáo dục nhân cách, làm từ thiện, khuyến học, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. Cơ quan đại diện miền Trung-Tây Nguyên của trung tâm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và góp phần phát huy hơn nữa các giá trị nhân văn, tạo ra lợi ích cho cộng đồng...

LAN DỊU