Đề tài có mục tiêu nghiên cứu các vở chèo cổ, các vở diễn truyền thống của Nhà hát Chèo Quân đội nhằm rút ra những vấn đề mang tính lý luận, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo tại Nhà hát chèo Quân đội nói riêng trong Quân đội hiện nay. Nội dung của đề tài gồm: Luận giải làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo trong Quân đội; những vấn đề có tính nguyên tắc trong bảo tồn và phát triển; khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo trong Quân đội; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo một cách sáng tạo và phù hợp... Từ thực tiễn, nhóm tác giả đề tài đã đề xuất các giải pháp bảo tồn như: Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo tại Nhà hát Chèo Quân đội; xây dựng nòng cốt chèo trong các đơn vị toàn quân và tiếp tục đưa mô hình chèo vào giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

leftcenterrightdel
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài “Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo trong Quân đội hiện nay”.

Các thành viên phản biện, cho ý kiến trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài đều khẳng định đây là một đề tài xuất sắc, rất công phu, bám sát mục tiêu nhiệm vụ khoa học đã đề ra, các tư liệu số liệu đều mang tính thực tiễn có độ tin cậy cao. Đề tài đã sử dụng thành công phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiếp cận liên ngành sân khấu, âm nhạc, văn học, mỹ thuật, quản lý văn hóa, điều tra khảo sát, nghiên cứu thực tiễn và xin ý kiến chuyên gia...

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG