Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật: Tiền đề để quân đội tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định phương hướng “xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Điểm mới ở đây là xác định yêu cầu “xây dựng một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại”.

Đây là nội dung phương hướng có ý nghĩa rất quan trọng, xác định rõ mục tiêu xây dựng Quân đội ta trong 10 năm tới và những năm tiếp theo. Tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua, toàn quân đã quán triệt và xác định quyết tâm này. Điều đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo, cũng như tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm qua, quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn...

Nhiệm kỳ qua, quân đội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã triển khai mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa, bảo dưỡng nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại; thực hiện đồng bộ vũ khí cho các đơn vị đủ quân; quy hoạch hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; củng cố, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh... Qua đó, nâng cao sức mạnh và khả năng chiến đấu của toàn quân. Đây là cơ sở, tiền đề để nhiệm kỳ tới, quân đội tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TUYẾT PHẠM (ghi)

---------------------

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4: Thể hiện tầm nhìn chiến lược về bảo vệ Tổ quốc

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII. Đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức cùng các vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi thấy: Các văn kiện được Trung ương chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc; trong đó, có nhiều điểm mới, điểm nhấn nổi bật được thể hiện trên một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, mới trong việc xác định chủ đề của đại hội và trong đánh giá nhận định về cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới. Thứ hai, mới trong việc nêu hệ quan điểm chỉ đạo trong cách tiếp cận xác định các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2025, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây có thể nói là những dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Điều đặc biệt, trong dự thảo Báo cáo Chính trị lần này, ở mục tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trung ương khẳng định: “Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ An ninh quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược An ninh mạng quốc gia, và các chiến lược về quốc phòng, an ninh chuyên ngành khác.” Có thể khẳng định, đưa các nội dung trên vào Dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội lần này là thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng ta khi cụ thể hóa đường lối cách mạng của Đảng trong việc xác định mưu lược, kế sách và nghệ thuật tổ chức thực hiện nhằm đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống trong mỗi giai đoạn. Trước mỗi tình hình cụ thể, thể hiện rõ tư duy của Đảng ta trong xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn các giải pháp có tính khả thi, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ lúc nước chưa nguy, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, "diễn biến hòa bình", phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PHẠM TUYẾT (ghi)

---------------------

Ông Lê Đức Việt, tổ dân phố 3, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai: Kiên trì mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ. Tôi đặc biệt ấn tượng với quyết tâm, cách làm và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cuộc đấu tranh PCTN “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Điều tra làm rõ bản chất tư lợi, chiếm đoạt và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình. Kết quả trong công tác PCTN góp phần quan trọng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

NGUYỄN ANH SƠN (ghi)