Các cơ quan liên bang phải ưu tiên tuyển dụng nhân công Mỹ và những người có thẻ xanh, đồng thời phải rà soát nội bộ nhằm bảo đảm chỉ có các lao động kỹ thuật của Mỹ được làm việc trong các dịch vụ có cạnh tranh. Bộ Lao động Mỹ sẽ hoàn thiện các chỉ dẫn nhằm phòng ngừa việc các cơ quan tuyển người có thị thực lao động chuyên môn tạm thời, hay còn gọi là thị thực H-1B, vào những vị trí ảnh hưởng đến việc làm của người Mỹ. Cuối tháng 6 vừa qua, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh đình chỉ việc ban hành một số loại thị thực lao động tạm thời, trong đó có thị thực H-1B, cho tới cuối năm 2020. 

MINH TRÍ