Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021