Theo Sách Trắng, 770 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi nghèo đói trong 40 năm qua, đóng góp vào hơn 70% mục tiêu giảm nghèo của thế giới. Tài liệu này cũng khẳng định việc Trung Quốc xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đói nghèo cùng cực-mục tiêu đầu tiên của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc-trước thời hạn 10 năm, là một cột mốc trong lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo trên thế giới.

NGỌC HÂN