Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân Cần Giờ

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân Cần Giờ

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân tỉnh Tiền Giang

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân tỉnh Tiền Giang

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vùng 4 Hải quân ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3Vùng 4 Hải quân ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ