Làm chủ vũ khí công nghệ cao là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách

Làm chủ khí công nghệ cao là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách

Các nước kêu gọi Nga - Mỹ duy trì đối thoại về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

Các nước kêu gọi Nga - Mỹ duy trì đối thoại về Hiệp ước cắt giảm khí tấn công chiến lược mới