Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học về Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của sĩ quan cấp phân đội

Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học về Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của sĩ quan cấp phân đội

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Phòng, chống

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Ánh sáng soi đường trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tọa đàm đánh giá chất lượng cán bộ chính trị và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của sĩ quan cấp phân đội

Tọa đàm đánh giá chất lượng cán bộ chính trị và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của sĩ quan cấp phân đội