Năm 2024, Trường Sĩ quan Đặc công tuyển bao nhiêu chỉ tiêu?

Năm 2024, Trường quan Đặc công tuyển bao nhiêu chỉ tiêu?

Trường Sĩ quan Đặc công bàn giao nhà Đại đoàn kết

Trường quan Đặc công bàn giao nhà Đại đoàn kết

Trường Sĩ quan Đặc công sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024

Trường quan Đặc công sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024

Trường Sĩ quan Đặc công tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2023

Trường quan Đặc công tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2023

Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức tốt nghiệp các khóa đào tạo

Trường quan Đặc công tổ chức tốt nghiệp các khóa đào tạo

Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức gặp mặt Tết cổ truyền cho các học viên Lào, Campuchia

Trường quan Đặc công tổ chức gặp mặt Tết cổ truyền cho các học viên Lào, Campuchia

Trường Sĩ quan Đặc công thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Trường quan Đặc công thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023