Tiêu chí xét tuyển của Trường Sĩ quan Chính trị

Tiêu chí xét tuyển của Trường quan Chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường quan Chính trị: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Chính trị hành quân về nguồn

Trường quan Chính trị hành quân về nguồn

Trường Sĩ quan Chính trị: Lễ tuyên thệ cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Trường quan Chính trị: Lễ tuyên thệ cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Vui đón xuân ở Trường Sĩ quan Chính trị

Vui đón xuân ở Trường quan Chính trị