Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị

Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường quan Chính trị

Hơn 1.000 tuyển thủ tham dự Hội thao Thể dục thể thao Trường Sĩ quan Chính trị

Hơn 1.000 tuyển thủ tham dự Hội thao Thể dục thể thao Trường quan Chính trị

Ngày 14-1-1976: Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày 14-1-1976: Ngày thành lập Trường quan Chính trị

Tổng cục Kỹ thuật,Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ

Tổng cục Kỹ thuật,Trường quan Chính trị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ

Trường Sĩ quan Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Trường quan Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021