Hiệu quả từ đề thi mở ở Trường Sĩ quan Chính trị

Hiệu quả từ đề thi mở ở Trường quan Chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo

Trường quan Chính trị: Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo

Bố không biết chữ có hai con học Trường Sĩ quan Chính trị

Bố không biết chữ có hai con học Trường quan Chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị tiếp nhận học viên trúng tuyển nhập học

Trường quan Chính trị tiếp nhận học viên trúng tuyển nhập học

Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2023

Trường quan Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2023

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Trường quan Chính trị

Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 lãnh đạo hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Trường quan Lục quân 2 lãnh đạo hiệu quả công tác giáo dục chính trị