Binh đoàn 16 tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện

Binh đoàn 16 tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện

Binh đoàn 15: Trí thức trẻ tình nguyện đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Binh đoàn 15: Trí thức trẻ tình nguyện đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Tổng kết thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 1, giai đoạn 2021-2030”

Tổng kết thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 1, giai đoạn 2021-2030”

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện với đồng bào khó khăn

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện với đồng bào khó khăn