Ngân hàng Nhà nước thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ ban hành nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ ban hành nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kiểm soát quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kiểm soát quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tăng cường quản lý,  giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, hiệu quả

Tăng cường quản lý, giám sát để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, hiệu quả