Công bố biểu trưng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)

Công bố biểu trưng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)