Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Từ đầu năm 2024: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Từ đầu năm 2024: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Từ 1-1-2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Từ 1-1-2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Dự kiến tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 1-1-2024

Dự kiến tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 1-1-2024

Từ 1-7, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Từ 1-7, giảm thuế giá trị gia tăng 2%