Trung đoàn 916 khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí các đối tượng chính sách ở thị xã Sơn Tây

Trung đoàn 916 khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí các đối tượng chính sách ở thị Sơn Tây

Trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội): Giao ban, đánh giá kết quả phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn

Thị Sơn Tây (TP Hà Nội): Giao ban, đánh giá kết quả phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn