Đồng chí Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Viết Tân từ trần

Đồng chí Đại tá, Thầy thuốc ưu Nguyễn Viết Tân từ trần