Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát điện thương mại đạt 709,5 triệu kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát điện thương mại đạt 709,5 triệu kWh