Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSR

Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSR