Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Tập đoàn Viettel: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Tập đoàn Viettel: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Sư đoàn 346 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Sư đoàn 346 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Quân ủy Trung ương