Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Ngày 2-8-1996: Ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân

Ngày 2-8-1996: Ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác tài chính

Đảng ủy Quân đoàn 2 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác tài chính

Trường Quân sự Quân đoàn 2: Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Trường Quân sự Quân đoàn 2: Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế, chấp hành kỷ luật, công tác 1389 và sử dụng đất tại Quân đoàn 2

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế, chấp hành kỷ luật, công tác 1389 và sử dụng đất tại Quân đoàn 2