Xả thải gây ô nhiễm môi trường, hai cá nhân bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Xả thải gây ô nhiễm môi trường, hai cá nhân bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Nâng cao khả năng ứng phó với ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong quân đội

Nâng cao khả năng ứng phó với ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong quân đội

Chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường

Chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường

Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường

Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường