Nợ xấu ở mức cao nhất trong 6 năm

Nợ xấu ở mức cao nhất trong 6 năm

Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đi đôi với xử lý nợ xấu

Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đi đôi với xử lý nợ xấu