Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị gắn chế tài với nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị gắn chế tài với nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ

Con người, đội ngũ trí thức - nhân tố quan trọng hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Con người, đội ngũ trí thức - nhân tố quan trọng hội nhập quốc tế trong tình hình mới

TP Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ

TP Hà Nội: Không ngừng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ