Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z131

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Nhà máy Z131