Nhà hát chèo Quân đội tổng duyệt vở diễn “Đại đội trưởng của tôi”

Nhà hát chèo Quân đội tổng duyệt vở diễn “Đại đội trưởng của tôi”

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lập

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lập