Hỏi-Đáp pháp luật: Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách hội trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách hội