Việt Nam hỗ trợ Lào bảo đảm an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024

Việt Nam hỗ trợ Lào bảo đảm an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024