Khi có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, cán bộ có thể bị miễn nhiệm hoặc từ chức

Khi có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, cán bộ có thể bị miễn nhiệm hoặc từ chức